Friss! Pünkösdi jókívánságok Pintér Tamásnak

Tovább a részletekre »

KÖZLEMÉNY

2015.07.28.

Tisztelt Érintettek!

A városban és környező településeken elterjedt – Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató (DVCSH) Kft-t érintő – “értesülésekre” reagálva társaságunk az alábbiakról tájékoztatja Önöket:

 1. A DVCSH Kft. a Nagyvenyim településre irányuló ivóvíz vezetékre semmiféle korlátozó vagy szűkítő szerelvényt nem szerelt be, az oda irányuló vízellátás – társaságunk részéről – zavartalan. Az átadási ponton a víz nyomása 3 bar fölötti, mely a víziközmű törvény 58/2013. számú végrehajtási rendeletének 77 § (1) bekezdésében előírt 1,5-6 bar tartományba esik. Az egyes hatóságok által kierőszakolni kívánt 6 bar fölötti nyomás – azon túl, hogy jogsértő – még műszakilag is teljesen indokolatlan, mert a nagyvenyimi ivóvízhálózat integritását veszélyezteti.
 2. Szintén nem történik korlátozás – és általunk soha nem is történt – a Nagyvenyim, Baracs, Kisapostag, Mezőfalva irányából érkező szennyvíz tekintetében sem, minden ezzel ellentétes kijelentés hamis vád, mellyel kapcsolatban társaságunk bírósághoz fordul.
 3. Az említett 4 településen szolgáltató Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. (Mezőföldvíz Kft.) társaságunkkal a 2011. évi CCIX. törvény 67 § (1) bekezdésében előírt szerződést nem kötött, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól ennek ellenére víziközmű szolgáltatói működési engedélyt kapott, melynek jogszerűségét társaságunk vitatja.
 4. A Mezőföldvíz Kft. – bíróságon tett jognyilatkozata alapján – nem rendelkezik a közcélú vízilétesítmények üzemeltetéséhez szükséges engedélyekkel, az említett településeken tehát 2014. január 1-től ivóvíz, illetve 2013. május 1-től szennyvízelvezetési közcélú vízilétesítmény üzemeltetési engedély nélkül – az érintett hatóságok hallgatólagos tudomásulvételével (!) – szolgáltatást végez!
 5. A Mezőföldvíz Kft. társaságunknak a tőle átvett ivóvízért 2014. január 1. óta (azaz a szolgáltatás igénybevételének első napjától!) egyetlen forint díjat nem fizetett meg, annak ellenére, hogy a szolgáltatás díját a fogyasztóktól beszedi.
 6. A Mezőföldvíz Kft. a társaságunk által tőle befogadott, elvezetett és megtisztított szennyvíz után a díj töredékét fizette meg, 2014.08.28. óta díjfizetés nem történt. Ismét annak ellenére, hogy a szolgáltatás díját a fogyasztóktól beszedi.
 7. A Mezőföldvíz Kft. DVCSH Kft. felé fennálló tartozása 2015.07.23. napján
  539.243.785,- forint, azaz ötszázharminckilencmillió-kétszáznegyvenháromezer-hétszáznyolcvanöt forint, mely összeg tovább emelkedik a késedelmi kamatokkal!
 8. A Mezőföldvíz Kft. a víziközmű törvény által a közigazgatási határra előírt átadási pontokat – társaságunk többszöri kérés ellenére sem – építette ki sem Nagyvenyim felől, sem pedig Rácalmás felől, a törvény által előírt mérés, valamint a bebocsátott szennyvíz műszaki paramétereinek mérése nem kivitelezhető.
 9. A Mezőföldvíz Kft. – bíróság előtt tett nyilatkozata alapján – a szennyvíz elvezetés és tisztítás díjáért 152 Ft/m3 + ÁFA díjat, míg az ivóvízért 94,60 Ft/m3 díjat lát méltányosnak. A dunaújvárosi fogyasztók ezen szolgáltatásokért 226,23 Ft/m3 illetve 178,32 Ft/m3 árat fizetnek. A Mezőföldvíz Kft. tehát – az általa önkényesen megállapított díjak alapján – a dunaújvárosi fogyasztók által fizetett díj felét-kétharmadát óhajtják megfizetni, miközben a vízkitermelést társaságunk végzi és a DVCSH nyomásfokozó szivattyúi juttatják el a vizet egészen a nagyvenyimi fogyasztókhoz. Ugyanez a helyzet a szennyvíznél is, ahol a tisztítást is társaságunk végzi el. A Mezőföldvíz Kft. tehát önkényesen felül kívánja bírálni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott – DVCSH Kft. által kötelezően alkalmazandó – díjakat, másrészt 4 településen felmerült költségeit a DVCSH Kft-vel – és így közvetve Dunaújváros lakosságával! – kívánja megfizettetni!
 10. Fentiek alapján társaságunk megalapozottan gondolja úgy, hogy a Mezőföldvíz Kft. nem kíván és nem is tud az igénybevett szolgáltatások után fizetni, ezért bírósági úton kezdeményezi a fizetésképtelenség megállapítását.

A jelen üggyel kapcsolatos levelezések, dokumentációk társaságunk honlapjáról a www.dvcsh.hu/mezofold oldalról letölthetők.

DVCSH Kft.